Badania epidemiologiczne

Epidemiologia to nauka i działalność praktyczna zajmująca się badaniem częstości występowania zdarzeń zdrowotnych, identyfikacją przyczyn, oraz sposobami ich zapobiegania.

Współczesna epidemiologia zajmuje się nie tylko chorobami zakaźnymi i epidemiami.

Zgodnie z definicją zawodu  podaną przez Ministerstwo Pracy do kompetencji epidemiologa należy m. in.:

 • Przeprowadzanie badań epidemiologicznych.
 • Wykrywanie i ewidencjonowanie chorób o znaczeniu społecznym.
 • Planowanie i organizowanie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych.
 • Przygotowywanie wniosków, orzeczeń, opinii i świadectw dotyczących sytuacji epidemicznej, zdrowotnej.
 • Uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.
 • Organizowanie, przeprowadzanie i ocena badań przesiewowych.

W ramach posiadanej wiedzy i kompetencji oferuję:

 • Planowanie schematu badań epidemiologicznych, głównie w obszarze zdrowia reprodukcyjnego i fizjoterapii.
 • Opracowanie definicji przypadków i kryteriów włączenia, wyłączenia do badania epidemiologicznego.
 • Opracowanie metodologii pomiarów zmiennych zapewniającą minimalizację niepewności pomiarowej (błędów pomiarowych).
 • Opracowanie strategii doboru uczestników danego  badania.
 • Przeprowadzanie lub nadzorowanie wykonywania pomiarów klinometrycznych zgodnych z ustalonym protokołem badania epidemiologicznego.
 • Nadzór nad metodyką badania zapewniający kontrolę czynników zakłócających (ang. confounders).
 • Planowanie i  realizację badań przesiewowych wybranej populacji, np. określonych  grup zawodowych celem identyfikacji zagrożeń środowiskowych lub ergonomicznych.
 • Planowanie i realizację badań epidemiologicznych na potrzeby zarządzania zdrowiem publicznym przez samorządy terytorialne.
 • Planowanie i realizację badań epidemiologicznych pacjentów placówki medycznej w celu opracowania specyficznych programów profilaktyki pierwszo- i trzeciorzędowych.
 • Planowanie, nadzorowanie i prowadzenie badań epidemiologicznych naukowych o charakterze poznawczym lub aplikacyjnym z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i fizjoterapii.
 • Projektowanie i realizację badań z zakresu epidemiologii klinicznej dotyczących oceny wiarygodności testów diagnostycznych.
 • Analizę i optymalizację algorytmów postępowania diagnostycznego w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji.
 • Projektowanie systemów i narzędzi redukujących ryzyko błędów w oparciu o metodykę Statystycznej Kontroli Procesów, oraz teorię niezawodności.
 • Przeprowadzanie oceny indywidualnego ryzyka zdrowotnego w oparciu o zidentyfikowane osobnicze i środowiskowe czynniki ryzyka.
 • Przygotowanie systematycznych przeglądów piśmiennictwa i metaanaliz wybranych problemów zdrowotnych.
 • Przygotowanie ekspertyz dotyczących standardów postępowania diagnostycznego w oparciu o dostępne piśmiennictwo medyczne, np. na potrzeby oceny ryzyka popełnionego błędu lekarskiego.
 • przygotowanie ekspertyz w zakresie zasad i norm sprawowania nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
 • konsultacja  manuskryptów artykułów pod względem metodologii epidemiologicznej i biostatystyczne.
 • konsultacje i ekspertyzy dotyczące regulacji prawno-bioetycznych badań epidemiologicznych.